Ocena odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej i Członków Zarządu Banku Spółdzielczego w Ustce

 

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej banków powinni wykazywać się tzw. odpowiedniością, co oznacza, że powinni posiadać wiedzę, umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnionych przez nich funkcji i powierzonych im obowiązków oraz dawać rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków.

Rękojmia ta odnosi się w szczególności do reputacji, uczciwości i rzetelności danej osoby oraz zdolności do prowadzenia spraw Banku w sposób ostrożny i stabilny.

W Banku Spółdzielczym w Ustce obowiązują procedury na podstawie których Członkowie Rady Nadzorczej oraz Członkowie Zarządu poddawani są ocenie odpowiedniości zarówno przed objęciem funkcji jak i w trakcie jej wykonywania (ocena odpowiedniości pierwotna i wtórna). Dokonywana jest również ocena odpowiedniości tych organów Banku jako całości (ocena kolegialna).

Na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2024 roku Zebranie Przedstawicieli Banku, pozytywnie oceniło odpowiedniość poszczególnych Członków Rady Nadzorczej, jak również Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego.

Członkowie Banku Zarządu zostali poddani ocenie odpowiedniości indywidualnej i kolegialnej przez Radę Nadzorczą Banku. Ostatnia ocena kolegialna odbyła się na posiedzeniu w dniu 7 czerwca 2023 roku w związku z powołaniem Zastępcy Prezesa ds. finansowych. Każda z przeprowadzonych ocen była pozytywna.

 

Informacja dotycząca wymogów określonych w art. 22aa ustawy Prawo bankowe w odniesieniu do Członków Rady Nadzorczej i Członków Zarządu Banku Spółdzielczego w Ustce

 

Załączniki do pobrania:
Polityka oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej