Rachunek bieżący

 • Swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych
 • Łatwy dostęp do środków poprzez sieć bankomatów oraz międzynarodowe karty płatnicze
 • Możliwość korzystania z systemu Internet Banking – stały, wygodny i funkcjonalny dostęp do rachunku przez Internet
 • Możliwość uzyskania informacji o stanie środków oraz dokonanych operacjach bankowych przez telefon
 • Możliwość ustanowienia Pełnomocnika do rachunku
 • Dyspozycje złożone do godziny określonej w Umowie Bank wykonuje już w tym samym dniu, dyspozycje złożone później następnego dnia roboczego.
 • Możliwość skorzystania z kredytu w rachunku bieżącym
 • Możliwość lokowania nadwyżek finansowych na lokatach

Rachunek pomocniczy

 • Otwierany dla wyodrębnionych środków pieniężnych na określone cele (np. fundusz socjalny)
 • Zasady funkcjonowania jak dla rachunku bieżącego

Usługi dodatkowe dla Klientów instytucjonalnych

Płatności masowe

 • prowadzenie na rzecz Klienta obsługi płatności masowych, kierowanych na rachunek rozliczeniowy poprzez tzw. rachunki wirtualne, stanowiące identyfikatory płatności poszczególnych kontrahentów (płatników).

Wygodna forma rozliczeń z kontrahentami (płatnikami) z tytułu opłat m.in.  za wodę, energię, wywóz odpadów, podatków, podatków lokalnych i innych płatności.