BANK SPÓŁDZIELCZY  W USTCE

Zapewniamy

szybką realizację

pomoc przy wypełnieniu dokumentów

przejrzyste warunki bez ukrytych kosztów

miłą obsługę

Przyjazne zasady spłaty

 

„Kredyt EKO”:

 

Maksymalna kwota kredytu 50 000,00 zł.

Kwota gotówkowego kredytu EKO  nie może przekraczać 15-krotności dochodów miesięcznych netto wnioskodawcy.

Maksymalny okres spłaty do 84 miesięcy.

Prowizja w wysokości 1,5 % od kwoty udzielonego kredytu.

Kredyt przeznaczony na :

 • zakup instalacji fotowoltaicznych;
 • zakup: węzła cieplnego z programatorem temperatury, pompy ciepła z osprzętem, kotła gazowego z osprzętem, kotła olejowego kondensacyjnego z osprzętem, kotła na paliwo stałe (biomasa, pellet) lub węgiel spełniającego co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe, materiałów budowlanych wchodzących w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 • zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji grzewczej;
 • pokrycie kosztów montażu instalacji fotowoltaicznych, źródła ciepła i instalacji w ramach kredytowanej inwestycji;
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej, gazowej, elektroenergetycznej;
 • zakup materiałów budowlanych wykorzystywanych do docieplenia budynków mieszkalnych wraz z wykonaniem usługi docieplenia;
 • zakup stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem usługi jej montażu;
 • zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • pokrycie kosztów wykonania ekspertyz lub branżowej dokumentacji projektowej w ramach realizacji kredytowanej inwestycji;
 • zakup sprzętu AGD A+++;
 • zakup i instalacja przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków;
 • własne potrzeby konsumpcyjne klienta i/lub (jednocześnie ze wskazanymi powyżej).

Oprocentowanie kredytu :

 •  zmiennej stopy procentowej liczonej jako suma stawki bazowej WIBOR 12M i stałej marży banku w wysokości 5,25% p.p. Stawka bazowa WIBOR 12M obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku  poprzedzającego rok naliczania odsetek

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla kredytu gotówkowego wynosi 12,71%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów kredytu) 35.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 45.943,35 zł, oprocentowanie zmienne w skali roku, liczone jako suma stawki WIBOR 12M określonej na dwa dni robocze przed dniem zmiany oprocentowania ( zmieniona stawka bazowa  następuje z dniem 1-go lutego kolejnego roku kalendarzowego)  i stałej marży banku w wysokości 5,25%, całkowity koszt kredytu 10.943,35 zł (w tym: prowizja przygotowawcza 525,00 zł, odsetki 8.507,35 zł, koszt usług dodatkowych w tym ubezpieczenie na życie kredytobiorcy na wypadek śmierci, trwałej i całkowitej niezdolności w następstwie nieszczęśliwego wypadku oraz choroby 1.911,00 zł), kredyt płatny jest w 60 miesięcznych równych ratach, 59 równych rat w wysokości 725,12 zł i ostatnia rata wyrównawcza w wysokości 725,27 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 16.03.2022r. na reprezentatywnym przykładzie. Maksymalny okres kredytowania wynosi 84 miesiące. Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat oraz kosztów dodatkowych i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. W przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem, standardowo oferowanych na polskim rynku, występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu gotówkowego.

 Interesuje Cię niska rata, atrakcyjne oprocentowanie czy elastyczny okres spłaty ?

Sprawdź naszą ofertę i wybierz produkt dostosowany do twoich potrzeb

Klientów chcących skorzystać z oferty zapraszamy po szczegóły do centrali w Ustce, oddziałów naszego Banku w Główczycach, Postominie oraz filii w Słupsku, Kępicach, Dębnicy Kaszubskiej, Potęgowie oraz Smołdzinie.