Szanowni Klienci,
Informujemy, że z dniem 1 czerwca 2024 r. zmieniamy:

 • Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych

 

Oto najważniejsze zmiany:

Od 1 czerwca będziemy weryfikować, czy Twój numer PESEL jest zastrzeżony, przy:

 • zawieraniu umowy o konto osobiste (rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, ROR) lub oszczędnościowe,
 • wypłacie gotówki w kasie banku (jeśli suma Twoich wszystkich wypłat w danym dniu przekroczy trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. powyżej kwoty 12 726 zł, stan na dzień 20.03.2024 r.).

 

Jeżeli w wyniku weryfikacji w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL okaże się, że Twój numer PESEL jest zastrzeżony:

 • mamy prawo odmówić zawarcia umowy o otwarcie konta (ROR lub oszczędnościowego),
 • nie wypłacisz gotówki w kasie banku – w ciągu 12 godzin od złożenia takiej dyspozycji.

 

Szczegóły

 

Jeśli akceptujesz zmiany:

 • nie musisz nic robić – będą one obowiązywały od dnia ich wejścia w życie.

 


   Jeśli nie zgadzasz się na zmiany:

 • złożyć wobec nich sprzeciw; jeśli nie wypowiesz przy tym umowy, wygaśnie ona na dzień przed wejściem zmian w życie, bez naliczenia opłat;
 • wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat.

 

Jeśli złożysz sprzeciw do umowy rachunku lokaty, do końca okresu umownego będzie obowiązywał regulamin sprzed zmian.

W regulaminie wprowadziliśmy też zmiany porządkowe i redakcyjne, np. doprecyzowaliśmy postanowienia lub definicje. Nie ma to żadnego wpływu na Twoje prawa i obowiązki.

 

Minimalne wynagrodzenie za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, od 1 stycznia 2024 r. wynosi 4 242 zł.

 

Kontakt

 

Na wszystkie pytania odpowiedzą nasi doradcy.
Zachęcamy do zapoznania się z nową treścią regulaminu i życzymy zadowolenia z usług Banku Spółdzielczego w Ustce.

 

 

 

Załączniki do pobrania
Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych
Informacja o zmianach w Regulaminie

 
Szanowni Klienci,
Informujemy, że z dniem 1 marca 2024 r. zmieniamy:

 • Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

 

Oto najważniejsze zmiany:

W Regulaminie wprowadziliśmy szereg zmian, które mogą mieć wpływ na Twoje prawa i obowiązki. Wynikają one z potrzeby dostosowania Regulaminu do zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa regulujących działalność sektora bankowego lub świadczonych przez bank usług w zakresie określonym regulaminem.

 

Szczegóły

 

Jeśli akceptujesz zmiany:

 • i przed proponowaną datą wejścia w życie zmian nie odmówisz przyjęcia zmian i nie wypowiesz umowy, zmiany będą obowiązywały od 1 marca 2024r.

 


   Jeśli nie zgadzasz się na zmiany:

 • i przed datą wejścia w życie zmian odmówisz ich przyjęcia i wypowiesz umowę kredytu w terminie 30 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu; wówczas okres wypowiedzenia wynosi 30 dni i jest liczony od daty wpływu oświadczenia o wypowiedzeniu do Banku. W przypadku wypowiedzenia umowy, będziesz zobowiązany spłacić kredyt do upływu okresu wypowiedzenia.

 

Kontakt

 

Na wszystkie pytania odpowiedzą nasi doradcy.
Zachęcamy do zapoznania się z nową treścią regulaminu i życzymy zadowolenia z usług Banku Spółdzielczego w Ustce.

 

 

 

Załączniki do pobrania
Regulamin-od-01.03.2024.pdf

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich obowiązujący od 01.03.2024 r.

 
1 listopada 2023 r. zmieniamy:

 • Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Indywidualnych

Zachęcamy do zapoznania się z nową treścią regulaminu oraz z wykazem zmian.

Życzymy zadowolenia z usług Banku Spółdzielczego w Ustce.

 

 

Załączniki do pobrania
Regulamin-od-01.11.2023.pdf

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Indywidualnych od 01.11.2023 r.

Wykaz-zmian-do-regulaminu.pdf

Wykaz zmian do regulaminu

 
1 lipca 2023 r. zmieniamy:

 • Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Indywidualnych
 • Taryfę prowizji i opłat dla Klientów Indywidualnych

Oto najważniejsze zmiany:
W Regulaminie wprowadziliśmy szereg zmian, które mogą mieć wpływ na Twoje prawa i obowiązki. Wynikają one z potrzeby dostosowania Regulaminu do powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 • w miejsce dotychczasowych umów wprowadziliśmy jedną umowę ramową dla klienta, w ramach której będziemy otwierać poszczególne produkty,
 • doprecyzowaliśmy do czego zobowiązują klienta ustawy, w tym ustawa z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (zmieniona ustawą z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw).

W związku ze zmianami w Regulaminie dokonaliśmy też zmian w Taryfie prowizji i opłat – usystematyzowaliśmy świadczone usługi i dostosowaliśmy tylko niektóre parametry cenowe.

Ponadto zmieniamy:

 • zasady korzystania z dotychczasowej oferty produktowej – będziemy wygaszać produkt „Rachunek oszczędnościowy a`vista” i „Dozwolone saldo debetowe” – umowy zawarte przed dniem wejścia w życie nowych regulacji zachowają swoją moc,
 • wprowadzamy nowy produkt: Konto Oszczędnościowe

 

Z pełną treścią Regulaminu i Taryfy zapoznasz się też w naszych placówkach od 01 maja 2023r. Dokumenty zamieszczamy również na naszej stronie www.bsustka.pl.

 

Zmieniły się Twoje dane osobowe? Jak najszybciej zaktualizuj je w naszej placówce.

 

 

Szczegóły

 

Jeśli akceptujesz zmiany:

 • zapraszamy Cię do podpisania nowej umowy ramowej – zmiany będą obowiązywały od 01 lipca 2023r.

 


   Jeśli nie zgadzasz się na zmiany, możesz:

 • złożyć wobec nich sprzeciw przed dniem ich wejścia w życie; jeśli nie wypowiesz przy tym umowy, wygaśnie ona na dzień przed wejściem zmian w życie, bez naliczenia opłat;
 • wypowiedzieć umowę przed dniem ich wejścia w życie, ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat

 

Twoje pieniądze są bezpieczne

Środki zgromadzone na Twoim koncie podlegają gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na podstawie Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Informację o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku znajdziesz na stronie internetowej www.bsustka.pl.

 

Kontakt

Adresy, dane kontaktowe i szczegółową ofertę znajdziesz w naszych oddziałach oraz na stronie www.bsustka.pl
Na wszystkie pytania odpowiedzą nasi doradcy.
Zachęcamy do zapoznania się z nową treścią regulaminu i taryfy, i życzymy zadowolenia z usług Banku Spółdzielczego w Ustce.

 

 

 

Załączniki do pobrania
Regulamin_kl-indyw.pdf

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Indywidualnych od 1.07.2023 do 31.10.2023

TPiO_kl-indyw_01072023.pdf

Taryfa prowizji i opłat dla Klientów Indywidualnych