Centralna informacja o rachunkach bankowych tzw. „rachunkach uśpionych”

 

  Centralna informacja o tzw. „rachunkach uśpionych” jest nową usługą, udostępnioną  od dnia 01.07.2016 r., umożliwiającą dostęp do informacji o rachunkach osób zmarłych  i „zapomnianych”, rachunkach osób fizycznych we wszystkich bankach oraz SKOK-ach na terenie Polski.

 Centralna informacja o rachunkach jest usługą, którą KIR świadczy bankom oraz Spółdzielczym Kasom Oszczędnościowo-Kredytowym, zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1864). Banki i SKOK-i są podmiotami wskazanymi w przepisach ustawy do udostępniania usługi.

Dzięki usłudze uprawnione osoby będą mogły szybciej i łatwiej dowiedzieć się, czy w którejś z tych instytucji znajdują się środki, do których mają prawo.

  W celu skorzystania z usługi wnioskodawca – osoba, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku albo osoba fizyczna poszukująca własnych rachunków, gmina lub podmioty, o których mowa w art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. a-h, k-ł, p, s, t oraz v ustawy Prawo bankowe – może złożyć odpowiedni wniosek w wybranym przez siebie banku lub SKOK-u. Bank lub SKOK skieruje zapytanie do Centralnej informacji, która następnie przekaże je dalej do wszystkich pozostałych banków i SKOK-ów. Otrzymana informacja zwrotna pozwoli na sporządzenie przez Centralną informację zbiorczej informacji zawierającej: wskazanie podmiotów, które prowadziły albo prowadzą rachunek, numer rachunku, informację czy jest on nadal prowadzony, czy jest to rachunek wspólny oraz informację o umowach rachunku bankowego rozwiązanych albo wygasłych z przyczyn określonych w Prawie bankowym (z powodu śmierci posiadacza rachunku albo braku dyspozycji dotyczących rachunku przez okres 10 lat).

  Korzyścią dla klienta będzie możliwość otrzymania informacji w jednym miejscu  –  w banku lub SKOK-u, w którym zdecydował się złożyć wniosek. Natomiast uzyskanie szczegółowych danych dotyczących rachunku jak np.: weryfikacja jego rodzaju i salda, będzie możliwa wyłącznie                 w placówce banku lub SKOK-u, w którym rachunek jest prowadzony. Dotychczas poszukiwanie tzw. rachunków uśpionych wymagało zwracania się z indywidualnym zapytaniem do każdego banku lub SKOK-u, w którym mógł być prowadzony rachunek danej osoby.

Przebieg procesu uzyskania  informacji o tzw. rachunkach uśpionych w Banku Spółdzielczym w Ustce

  • Osoby fizyczne, które dysponują tytułem prawnym do spadku po posiadaczu rachunku lub chcą sprawdzić, czy nie zapomniały o jakimś własnym rachunku, będą mogły złożyć wniosek  o udzielenie informacji o tzw. rachunkach uśpionych. Żeby to zrobić, należy udać się do najbliższej placówki Banku,
  • Bank zweryfikuje tożsamość wnioskodawcy – należy mieć przy sobie  dowód tożsamości.  W przypadku osoby, która nabyła tytuł prawny do spadku, Bank poprosi również  o dokument potwierdzający nabycie spadku (np. postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku czy akt poświadczenia dziedziczenia), a następnie skieruje zapytanie do Centralnej informacji,
  • W momencie składania wniosku należy również uiścić opłatę za usługę – zgodnie z Taryfą opłat i prowizji. Centralna informacja skieruje zapytanie do wszystkich banków i SKOK-ów o rachunki należące do danej osoby – wnioskodawcy,
  • Po otrzymaniu odpowiedzi Centralna informacja prześle do Banku zbiorczy raport,
  • Bank przekaże klientowi – wnioskodawcy  raport w wybranej formie: e-mailem, pocztą lub bezpośrednio w placówce.

Wzory wniosków dostępne są  w zakładce Do pobrania/Centralna informacja

Banki/SKOK-i są zobowiązane udzielić posiadaczowi rachunku/osobie, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku, zbiorczej informacji o:

  • prowadzonych rachunkach bankowych posiadacza, w tym rachunkach wspólnych, bez wskazania danych współposiadacza,
  • umowach rachunku bankowego posiadacza rozwiązanych albo wygasłych z przyczyn, o których mowa w art. 59a ust. 1 Prawa bankowego, tj. z powodu śmierci posiadacza rachunku albo braku dyspozycji dotyczących rachunku w okresie 10 lat.

Zbiorcza informacja o rachunkach bankowych nie będzie zawierała:

  • informacji o kredytach, kartach kredytowych, rachunkach technicznych, oszczędnościach zgromadzonych np. w funduszach inwestycyjnych, firmach ubezpieczeniowych czy na rachunkach w biurach maklerskich,
  • szczegółowych danych dotyczących rachunku, jak np. jego rodzaj czy wysokość salda. Uzyskanie takiej informacji będzie możliwe wyłącznie w placówce banku lub SKOK-u, w którym rachunek jest prowadzony. Tylko tam będzie można także pobrać środki zgromadzone na wskazanych kontach,
  • informacji o rachunkach bankowych rozwiązanych czy wygasłych z innych przyczyn niż określone w art. 59a ust.1 Prawa bankowego.

Szczegółowa lista podmiotów objętych Centralną informacją dostępna jest na stronie internetowej Systemu Ognivo oraz na stronie:

http://www.centralnainformacja.pl/o-usludze/lista-uczestnikow-centralnej-informacji/

Więcej informacji: www.centralnainformacja.pl

Nazwa Data Rozmiar
20160718_WN_CI_BSUSTKA_01.pdf

Wniosek CI – ososby fizyczne rachunki własne

2020-09-18 12:58 65.22 KB
20160718_WN_CI_BSUSTKA_02.pdf

Wniosek CI – gminy i podmioty z art. 105 Pr. bankowego

2020-09-18 12:58 80.54 KB
20160718_WN_CI_BSUSTKA_03.pdf

Wniosek CI – spadkobiercy i nabywcy spadku

2020-09-18 12:58 79.03 KB