ZESPÓŁ IOD

 

Bank Spółdzielczy w Ustce, w celu realizacji obowiązków wynikających z RODO powołał Zespół Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w składzie:

 • Bernadeta Gronowska – wiodący Inspektor Ochrony Danych
 • Jacek Rembikowski – członek Zespołu IOD
 • Alicja Kozub-Podleśny – członek Zespołu IOD

 

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możecie się Państwo kontaktować:

 • listownie na adres: Bank Spółdzielczy w Ustce, ul. Marynarki Polskiej 38, 76-270 Ustka
 • mailowo na adres: iod@bsustka.pl
 • osobiście w siedzibie w godzinach pracy Centrali Banku.

 

RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać w pełni Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (potocznie zwanego RODO). Dlatego też pragniemy zaprezentować Państwu kilka informacji uszczegóławiających owe zasady.

Bank Spółdzielczy w Ustce pragnie podkreślić, że warunki realizacji usług dla Klientów nie ulegają zmianom, głównie ze względu na fakt, że dotychczasowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w Polsce zawarte w umowach są zbieżne z założeniami RODO.

 

 1. Kto jest odpowiedzialny za Państwa Dane

Zgodnie z wszelkimi umowami, Administratorem Państwa Danych jest Bank Spółdzielczy w Ustce z siedzibą w Ustce ul. Marynarki Polskiej 38, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Gdańsk- Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117801, NIP 839-000-78-81, REGON 000498767 , z którym można się kontaktować:

– osobiście, w siedzibie głównej bądź w placówkach Banku

– pisemnie na adres centrali: 76-270 Ustka, ul. Marynarki Polskiej 38

– mailowo : bsustka@bsustka.pl

– telefonicznie: 59 815 26 00

Bank cały czas dbając o dobro Państwa danych, powołał Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) zgodnie z obowiązującą literą prawa, a który wraz z wejściem w życie RODO automatycznie zostanie zarejestrowany jako Inspektor Ochrony Danych (IOD):

Z obecnym ABI, pełniącym obowiązki IOD można się kontaktować:

– pisemnie na adres centrali: 76-270 Ustka, ul. Marynarki Polskiej 38

– mailowo: iod@bsustka.pl

 

 1. Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Państwa dane

Bank przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zawartych z nimi umów oraz dla realizacji czynności bankowych zleconych przez Klientów.

Oznacza to, że Bank przetwarza Państwa dane, pozyskane na etapie zawierania umowy lub zlecenia czynności, w celu wykonania wszelkich zadań związanych z obsługą Klienta, począwszy od jego poprawnej identyfikacji, oceny zdolności kredytowej, analizy ryzyka kredytowego, monitoringu kredytowego, obsługi płatności, czy obsługi ubezpieczeń.

Dane te każdorazowo pozyskiwane są bezpośrednio od Klientów lub za ich pośrednictwem, gdy nie ma możliwości osobistego stawiennictwa osoby której dane dotyczą, a których podanie jest niezbędne do realizacji działań, (np. w przypadku podania danych osób uposażonych na wypadek śmierci.)

W przypadku procesów kredytowych, dane mogą być także pozyskiwane z Biura Informacji Kredytowych (BIK) oraz innych instytucji zajmujących się lub umożliwiających Bankowi ocenę wiarygodności kredytowej klientów.

Dodatkowo dane te są przetwarzane w celu monitorowania ryzyk bankowych, związanych z prowadzoną przez Bank działalnością.

Bank jako instytucja zaufania publicznego podlega ponadto licznym obowiązkom prawnym do których należą przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz jak każde inne przedsiębiorstwo Bank podlega prawu podatkowemu, z czego wynikają kolejne obowiązki.

Ponad to Bank powierza oraz udostępnia Państwa dane na zasadach wynikających z obowiązującego prawa, gdzie informacje o tym fakcie, stosownie do oferowanej usługi zawarte zostały w umowach z Klientami.

 

 1. Prawa Klienta

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych udzielana jest dobrowolnie, a dane gromadzone są adekwatnie do potrzeb wynikających z danej usługi świadczonej Klientowi.

Dane mogą i są przetwarzane:

 • w celu realizacji umowy,
 • na podstawie litery prawa,
 • na podstawie zgody klienta.

Na żądanie Klienta, o ile nie zachodzi inna przesłanka prawna i Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, to po jej zakończeniu zgoda może być skutecznie cofnięta w dowolnym czasie. W dowolnym momencie, także w trakcie trwania umowy mogą Państwo natomiast żądać zaniechania czynności marketingowych w tym profilowania oraz działań związanych z marketingiem bezpośrednim.

W każdej chwili mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania danych, żądanie ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia.

Ponadto w zakresie przekazanych przez Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo żądać ich przeniesienia do innego Administratora w ustrukturyzowanym czytelnym formacie o ile zakres danych nie narusza tajemnicy bankowej oraz praw osób trzecich.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego przetwarzania Państwa Danych, mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Komu dane są przekazywane

Dane są przekazywane podmiotom z którymi Bank współpracuje lub z którymi Bank jest zobowiązany współdziałać. Należą do nich m. in.:

– SGB-Bank S.A. w Poznaniu,

– Biuro Informacji Kredytowych (BIK),

– Biuro Informacji Gospodarczej (BIG),

– Krajowy Rejestr Długów(KRD),

– Narodowy Bank Polski (NBP).

Szczegółowe informacje dotyczące komu i na jakich warunkach dane są przekazywane zawarte zostały w umowach i/lub załącznikach do umów z Klientami.

Bank Spółdzielczy w Ustce przekazuje w przypadkach uzasadnionych i koniecznych, w celu wykonania umowy (realizacja dyspozycji zgodnie z umową- SWIFT CODE- przekaz zagraniczny), Państwa dane osobowe do podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

 1. Czas przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zależności od rodzaju usługi i form współpracy, a czas przetwarzania Państwa danych będzie zależny od stosownych zapisów prawa, m. in.:

 • Prawa bankowego,
 • Ustawy o rachunkowości, w tym Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków,
 • Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji,
 • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ,
 • Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających,
 • Kodeks cywilny,