Pierwsza wzmianka o lokalnym banku w Ustce pochodzi z 1903 roku, gdyby zachowana została ciągłość 65-lecie Banku Spółdzielczego w Ustce byłoby zarazem 110 rocznicą spółdzielczej bankowości w Ustce.

Za założycieli Banku Spółdzielczego w Ustce uznawani są Józef Deleglewicz, właściciel zakładu fryzjerskiego w Ustce, oraz rolnicy: Stanisław Łakota z Charnowa i Józef Hałaj z Wodnicy.

Dzieje Banku Spółdzielczego w Ustce sięgają 1948 roku. 12 marca 1948 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Założycielskie Banku, na którym uchwalono statut oraz wybrano pierwszą Radę Nadzorczą. Siedzibą Banku został budynek, który już przed wojną pełnił taką funkcję, zaoszczędziło to problemów założycielom Banku, nie musieli na przykład oni budować skarbca. Do dziś budynek ten służy za główną siedzibę Banku.

W 1962 roku Walne Zgromadzenie zmieniło statut oraz nazwę z Kasy Spółdzielczej w Ustce na Bank Spółdzielczy. W 1975 Bank miał już swoje odziały na terenie okolicznych gmin, zaś jego centrala obsługiwała Ustkę i okoliczne wioski. W 1980 roku dyrektorem Banku została Irena Klein. W 1992 roku budynek, w którym Bank mieścił się od początku swojego istnienia został nabyty od gminy Ustka i stał się własnością usteckiego BS-u. W tym samym roku do Banku zawitał też postęp w postaci wprowadzenia księgowości komputerowej.

W 1995 roku do Banku Spółdzielczego w Ustce dołączono BS z Główczyc, który stał się jego Oddziałem, w tym samym roku został otwarty kolejny Oddział w Postominie. Bank  Spółdzielczy  w Kępicach  został przyłączony rok później i jak swój poprzednik z Główczyc stał się odziałem Ustki.

Następne lata to okres silnego rozwoju terytorialnego Banku i otwarcia filii w Damnicy, Potęgowie i Smołdzinie.

W 1997 roku ustecki BS zrzeszył się z Bałtyckim Bankiem Regionalnym w Koszalinie. Obecnie Bank Spółdzielczy w Ustce jest zrzeszony z SGB-Bankiem S.A. w Poznaniu, na podstawie zawartej w dniu 31.08.2001 r. umowy zrzeszenia i wschodzi w skład Spółdzielczej Grupy Bankowej.

Dwa lata później Banku Spółdzielczego w Ustce nawiązał kontakt z Volks – und Raiffeisenbank z siedzibą w Kappeln partnerskim mieście Ustki w Niemczech.

W roku 2003 Bank Spółdzielczy w Ustce otworzył filię w Słupsku, zaś w 2005 roku powołał do życia kolejną filię z siedzibą w Dębnicy Kaszubskiej.

W 2007 roku ustecki BS zrzeszał 1751 udziałowców i zatrudniał 61 osób. Rok 2007 był też pierwszym, w którym ustecki BS przekroczył sumę bilansową 100 milionów złotych.

Na koniec 2012 roku na kontach oszczędnościowych było w nim zdeponowane 159,7 milionów złotych, czyli równowartość dwóch i pół rocznych budżetów całej Ustki na 2013 rok.

Obecnie Bank Spółdzielczy w Ustce działa na terenie miasta i gminy Ustka, miasta i gminy Słupsk, a także gmin Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kępice, Potęgowo, Postomino i Smołdzino.