KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 1. Informujemy, iż na terenie budynku/placówek Banku Spółdzielczego
  w Ustce stosowany jest monitoring wizyjny.
 2. Administratorem Państwa danych jest Bank Spółdzielczy w Ustce
  z siedzibą w Ustce, ul. Marynarki Polskiej 38.
 3. Z Administratorem danych można skontaktować się pisemnie na adres podany w pkt 2. oraz elektronicznie na adres e-mail: bsustka@bsustka.pl .
 4. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@bsutka.pl lub osobiście w siedzibie Banku.
 5. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez Administratora.
 6. Państwa dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 30 dni.
 7. Państwa dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz przetwarzającym dane w imieniu BS w Ustce na podstawie zawartych umów powierzenia danych osobowych.

 

 

     DANE NIEIDENTYFIKOWALNE

 

 1. Bank Spółdzielczy w Ustce informuje, iż na podstawie samego obrazu
  z zapisu monitoringu Administrator Danych nie jest w stanie zidentyfikować osoby, co oznacza, iż zachodzi przetwarzanie nie wymagające identyfikacji (artykuł 11 RODO), w związku z tym, nie mają zastosowania zapisy artykułów 15-20 RODO, które mówią o prawach osoby, której dane dotyczą : prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczania przetwarzania, obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 2. Niezależnie od zapisu pkt 1. mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), co oznacza, iż niezależnie od praw wymienionych w niniejszym dokumencie mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów własnych, a także przetwarzania danych jeśli podstawą wykorzystania danych jest prawnie uzasadniony interes Banku. W takiej sytuacji po rozpatrzeniu Państwa wniosku Bank nie będzie już mógł przetwarzać Państwa danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 3. W każdym momencie mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.
Script logo